TAGEM PROJE DEĞERLENDİRME TOPLANTILARINA KATILDIK
15.03.2017

TAGEM PROJE DEĞERLENDİRME TOPLANTILARINA KATILDIK

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından 20-24 Şubat 2017 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Hayvancılıkla ilgili "Proje Değerlendirme Toplantılarına" katıldık. Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Necatı TULGAR tarafından Dünyada ve Türkiye’deki Tarımsal AR-GE çalışmalarının durumu, TAGEM tarafından yeni uygulamaya konulan proje yönetim sistemi ve öncelikli güdümlü (T1), AR-GE Destek (T2) ve TUBİTAK (T3) proje başlıklarını içeren bir sunum yapılmıştır. Detaylı bilgiler “tagem.gov.tr” web adresinde yer almaktadır.

2017 Yılı içerisinde uygulamaya konulacak projelerin değerlendirilmesinin yapıldığı toplantılara GTHB Merkez Kuruluşları,   Üniversiteler,   Araştırma Enstitüleri ve Araştırma yetkisi verilmiş kuruluşlar,   Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, İlgili Bakanlık Kuruluşları, Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Sektör temsilcileri katılım sağlamıştır.

Hayvan Islah ve yetiştirme, Hayvan besleme, Gıda ve Yem, Hayvan Sağlığı, Kanatlı ve Küçük Evciller, Su ürünleri ve Balıkçılık olmak üzere 6 farklı grup ve oturumlarda gerçekleştirilen toplantılarda Türk Veteriner Hekimleri Birliği; Dr. Tahir GONCAGÜL, Dr. Mustafa ULUDAĞ ve Yrd. Doç. Dr. Hüsamettin EKİCİ ile temsil edildi.

Toplantı sürecinde 300 civarında yeni teklif, sonuçlanmış ve devam eden proje görüşülerek karara bağlanmıştır. Bunun yanında toplantı sürecinde yapılan değerlendirmelere bakılarak araştırıcılara başarı belgesi verilmiştir. Ayrıca Öğretim görevlileri tarafından Hayvancılıkla ilgili güncel konularda ve geleceğe yönelik AR-GE çalışmaları hakkında tebliğler sunularak tartışma ortamı yaratılmıştır. Sunum yapılan bazı konu başlıkları aşağıda verilmiştir.

Gıda Biyoteknolojisi Araştırmaları,

Organik Gıdalar,

Et Endüstrisinde Enzimler,

Türkiye’de Üretilen Balın İçerik Profili,

Mikrobiyom Teknolojileri,

Organik Hayvancılıkta Sağaltım Prensipleri,

Veteriner Hekimlikte Aşı,

Su Hayvanları Hastalıklarının Teşhisinde Küresel Yaklaşımlar,

Parazitoloji Alanında yapılması gerekenler,

KKTC Ulusal Scrapie İzleme Programı,

Rezidüel Yem Tüketimi ve Islah Çalışmalarında Kullanılması,

Ruminant Besleme ve Yem Çalışmalarında Araştırma Öncelikleri,

Yapay Sinir Ağları,

Piliç Eti İle İlgili Spekülasyonlar,

Küresel İklim Değişikliklerinin Hayvancılığa Etkileri

Islah Projeleriyle Düşünceden Uygulamaya Giden Yol,

Çiftlik Hayvanlarında Uyum ve Uygunluk,

Hayvansal Üretimde Niş Ürünler,

Genom Seleksiyon,

Biyoçeşitliliği Etkileyen Unsurlar,

Üretimde Farklı Yaklaşımlar…

Tartışmalar ve değerlendirmeler sırasında;

Özellikle hayvansal ürünlerle ilgili İstatistikî bilgilerin yetersiz olduğu,

Küçükbaş hayvancılıkla ilgili ıslah programlarında; Sanayi sektörünün talepleri de doğrultusunda yapağı ve deri özellikleri de dikkate alınması gerektiği,

Koyun ve Keçi yetiştiricileri Hayvancılık desteklemelerinden daha fazla pay alması gerektiği,

Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunmasına yönelik projelere Büyük Şehir Belediye Başkanlıkları irtibata geçerek ortak çalışma imkanı oluşturulması,

Yerli Genetik Kaynaklarımızın ırk Özelliklerinin Belirlenmesi çalışmaları bir program dahilinde yapılması, Islah   programlarında   başarılı   olabilmek   için   öncelikle   hayvan   hastalıklarıyla   etkin   mücadele edilmesi,

Sonuçlanmış projelerin uygulamaya aktarılması ile ilgili bir yöntem belirlenmesi; şeklindeki görüş ve önerilerimiz dile getirilmiştir.