SÖZLEŞMELERDEKİ NOTER TASDİKİ
12.02.2014

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
(Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

           03-04.04 2012 tarihli Resmi Gazetelerde yayımlanan, bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesine yönelik Başbakanlık, bakanlıklar, bazı bağlı ve ilgili kuruluşlar ve üniversitelere ait 84 adet yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.

Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler incelendiğinde, noter onaylı olarak istenilen belgelerde, noter onayı zorunluluğu kaldırılmış ve yetkili kurumun onayı da yeterli görülmüştür.

Bu 84 yönetmelik içerisinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait birçok yönetmelikte de bu yönde değişiklikler yer almaktadır.

Ancak; “Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmeliğin” “Çalışma İzni Almak İçin Gerekli Belgeler” başlıklı  6. Maddesi 1. Fıkrası (a) Bendi “Muayenehane, poliklinik veya hayvan hastanelerinde çalışan ve hizmet içi eğitim belgesi olan veteriner hekimle yapılmış en az bir yıllık bölge veteriner hekimler odası onaylı noter tasdikli veteriner hekim sözleşmesi” ibaresi değiştirilmemiştir.

Ev ve Süs Hayvanları ile ilgili yönetmelikte bu hükmün kalması 84 yönetmelikte yapılan değişikliğin amacına uymamaktadır. Bu nedenle bu yönetmelikte yer alan bu hükmün, gözden kaçtığı veya sehven değiştirilmediği düşünülmektedir.

Bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesi amacına yönelik olarak bu madde hükmünün de değiştirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim

 Talat GÖZET
Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Merkez Konseyi Başkanı